Restauracja Krasna Chata

Restauracja Krasna Chata

Smacznie jak u mamy !

Galeria Produktu Lokalnego i Rękodzieła

Galeria Produktu Lokalnego i Rękodzieła

Produkt Lokalny Krasna Chata

Punkt Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej

Informatory, Przewodniki

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU Grzegorz Łukowiec z siedzibą w Siennica Nadolna 78C, 22-302 Siennica Nadolna prowadzący Restaurację Krasna Chata.

Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza klauzula informacyjna wskazuje rodzaj, sposób i cel przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawa związane ze zbieraniem i przetwarzaniem takich danych.

Definicje

Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

Bazy danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. PHU Grzegorz Łukowiec prowadzący Restaurację Krasna Chata posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Cel przetwarzania danych osobowych

PHU Grzegorz Łukowiec prowadzący Restaurację Krasna Chata przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami,
 2. realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów (catering),
 3. realizacji transakcji handlowych (w tym zakup artykułów rolnych bezpośrednio od rolnika),
 4. wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych związanych z oferowanymi produktami i usługami,
 5. przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności akcji informacyjnych, konkursów, promocji.

Rodzaj przekazywanych danych osobowych

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym Grzegorz Łukowiec, prowadzącym Restaurację Krasna Chata polegającą przede wszystkim na zawieraniu umów na wykonanie czynności zleconych przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 • imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu,
 • numer rachunku bankowego.

Podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów podjęcia współpracy.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. uniemożliwi zawarcie i realizację jakichkolwiek umów o współpracy,
 2. realizację zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów (catering),
 3. uniemożliwi realizację transakcji handlowych (w tym zakup artykułów rolnych bezpośrednio od rolnika),
 4. uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej związanych z oferowanymi produktami i usługami w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 5. uniemożliwi przeprowadzenia działań marketingowych, w szczególności akcji informacyjnych, konkursów, promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez PHU Grzegorz Łukowiec prowadzącym Restaurację Krasna Chata danych osobowych dozwolone jest tylko wtedy, gdy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z PHU Grzegorz Łukowiec prowadzącym Restaurację Krasna Chata,
 • przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje to przepis prawa (np. udostępnianie danych pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów),
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę zgodnie z obowiązującym prawem o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO),
 • istnieje prawnie uzasadniony interes PHU Grzegorz Łukowiec jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • 1 rok - w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty współpracy, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy,
 • 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych,

Niezależnie od powyższych okresów, Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres do 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Uprzejmie informujemy, iż aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych okresy w latach liczone są od końca roku, w którym przetwarzanie danych osobowych zostało rozpoczęte. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia sprawia duże trudności organizacyjne i techniczne dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala na sprawniejsze zarządzanie tych procesem.

Środki zabezpieczające dane osobowe

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Wszyscy pracownicy uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które zostały ustanowione i wdrożone w celu ich ochrony i zapewnienia poufności.

Dane osobowe są przechowywane przez PHU Grzegorz Łukowiec lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

Przekazywanie danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby Państwa dane mogą być przekazane:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Państwa rzecz,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie doradztwa prawnego,
 • podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
 • podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia,
 • wszelkim krajowym organom administracji publicznej (np. Policja, organy kontroli państwowej), organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie,
 • podmiotom nabywającymi wierzytelności.

Przetwarzanie danych osobowych przez tego typu podmioty ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności lub jest wymagane prawem. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych regulowane są za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa przysługujące Państwu i korzystanie z nich

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • posiada Pani/Pan prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem),
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO,
 • posiada Pani/Pan prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 • posiada Pani/Pan prawo do wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej;
 • posiada Pani/Pan prawo do przeniesienia danych, tj. otrzymania przekazanych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego Administratora Danych Osobowych,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres grzegorz.lukowiec@interia.pl lub skontaktować się korespondencyjnie pod adresem Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Łukowiec, Siennica Nadolna 32, 22-302 Siennica Nadolna z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy będą rozpatrywane indywidualnie zgodnie zobowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W odpowiedzi na żądanie mogą być Państwo poproszeni o zweryfikowanie tożsamości lub podanie dodatkowych informacji w celu realizacji żądania z tytułu przysługujących praw.

Aktualizacja klauzuli informacyjnej

Niniejsza klauzula została zaktualizowana i zatwierdzona przez Właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Grzegorz Łukowiec, prowadzącego Restaurację Krasna Chata w dniu 12.10.2019 roku i może podlegać dalszym zmianom

Wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanych w niniejszej klauzuli zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe, Grzegorz Łukowiec, Siennica Nadolna 32, 22-302 Siennica Nadolna. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: grzegorz.lukowiec@interia.pl

GODZINY PRACY

Maj - Sierpień
ico m timepon-cz: 11.00 - 21.00, pt-nd: 10.00 - 21.00
Wrzesień - Kwiecień
ico m timepon-nd: 11.00 - 19.00

Nasz profil na Facebook

znajdz nas na facebook

KONTAKT Z NAMI, ADRES

ico m phone+48 575 005 339
ico m locWał 42, 22-375 Izbica
ico m mailkontakt@krasnachata.pl
ico m mailrestauracja@krasnachata.pl